Voor de materialen die je leent, geldt een bepaalde uitleentermijn:

 • (luister)boeken, tijdschriften en bladmuziek: 3 weken
 • dvd’s, blu-raydisks en games: 1 week.


Houders van een Groot-abonnement hebben een dubbele uitleentermijn: 

 • (luister)boeken, tijdschriften en bladmuziek: 6 weken
 • dvd's, blu-raydisks en games: 2 weken.
De inleverdatum vind je op de uitleenbon of je kunt deze nakijken door in te loggen. Na het verstrijken van de uitleentermijn wordt te-laat-geld in rekening gebracht.

Onderstaande tekst is verkorte versie van het uitleenreglement. Hieraan kunnen geen rechten kunnen worden ontleend. De officiële (juridische) versie van het uitleenreglement is hieronder geplaatst als pdf-bestand. Je kunt het ook in gedrukte vorm afhalen in de Bibiotheek.

Bibliotheekreglement van de Drentse Bibliotheken (versie: 1 oktober 2015)

Contributie:

 • Leden ouder dan 18 jaar betalen contributie.
 • Betaling van het abonnementsgeld gebeurt bij voorkeur per automatische incasso.
 • Leden betalen het abonnementsgeld vooraf per jaar of maand.

Inschrijving:

 • Bij inschrijving kan om legitimatie worden gevraagd.
 • Een pas is strikt persoonlijk.
 • Bij beschadiging, diefstal of vermissing van de pas dit melden bij de bibliotheek. Tegen betaling van de administratiekosten is een vervangende pas (duplicaat) verkrijgbaar.
 • Leden dienen adreswijzigingen tijdig door te geven.
 • Het abonnement wordt de eerste keer aangegaan voor een wettelijke contractperiode van 1 jaar, tenzij een abonnementsvorm voor een kortere duur is overeengekomen.
 • Lopende abonnementen worden automatisch verlengd.
 • Indien het abonnementsgeld niet wordt betaald, kan tot incasso overgegaan worden. De kosten daarvan komen voor rekening van de lener.

Beëindiging van het abonnement:

 • Het abonnement eindigt:
  a. bij overlijden van de lener;
  b. bij opzegging door de lener. Na de eerste contractperiode van 1 jaar kan het abonnement op elk moment worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald vanaf de datum waarop de opzegging ingaat;
  c. door uitschrijving door de bibliotheek omdat de lener de betalingsverplichtingen niet nakomt.

Privacy:

 • De bibliotheek houdt zich wat betreft de bescherming van de persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de privacywet van de Europese Unie.
 • Voor de leenadministratie, de aflevering van producten en diensten, de communicatie met de leners en voor algemene analyse en statistisch onderzoek naar het gebruik van producten en diensten worden gegevens vastgelegd en bewaard voor een periode van maximaal 2 jaar en 2 maanden.
 • Een lener kan bezwaar maken tegen het bewaren van de leenhistorie. In dat geval wordt deze verwijderd uit het computersysteem.

De rechten en de plichten van de lener:

 • Er zijn vier soorten betaalde abonnementen: een basis-jaarabonnement, een groot-jaarabonnement, een maand-abonnement en een toeristen-abonnement. Bij elke abonnementsoort hoort een bepaald uitleentegoed. Eventuele niet gebruikte uitleentegoeden vervallen na afloop van de abonnementsperiode en worden niet gerestitueerd.
 • Kopiëren is gebonden aan de bestaande wettelijke regelingen.
 • Een lener kan gebruik maken van de inlichtingendienst van de bibliotheek.
 • Reserveren bij je eigen bibliotheek of bij andere bibliotheken in Drenthe is gratis. Zie voor kosten reserveren bij bibliotheken buiten de provincie Drenthe bij Tarieven. Voor kopieën wordt de kostprijs in rekening gebracht.
 • Het materiaal wordt uitgeleend voor een bepaalde uitleenperiode. Verlengen is mogelijk, tenzij het materiaal voor een andere lener is gereserveerd. Een verlenging telt als een nieuwe uitlening en wordt van het uitleentegoed afgetrokken.
 • Wanneer de materialen worden ingeleverd nadat de uitleenperiode is verstreken, wordt per item aan de lener te-laat-geld in rekening gebracht voor iedere dag waarop de materialen te laat zijn ingeleverd. Het bedrag van het te-laat-geld wordt berekend over alle dagen, dus ook over dagen dat de bibliotheek is gesloten.
 • De lener is aansprakelijk voor verontreinigende en/of beschadiging en dient dat te vergoeden. is verplicht de daarvoor door de Bibliotheek in rekening te brengen vergoeding, inclusief administratiekosten en eventuele rente, te betalen.
 • De lener is verantwoordelijk voor het geleende materiaal. Als de lener na (meerdere) herinneringen het geleende niet terugbrengt, zal het –inclusief de verschuldigde leentoeslag- in rekening worden gebracht. Wordt de rekening niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldaan, dan zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen. De incasso kan worden uitgevoerd door derden. Eventuele incasso- en proceskosten worden de lener in rekening gebracht.
 • De bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging van apparatuur van de lener als gevolg van het gebruiken van bibliotheekmateriaal. Dus schade aan cd-, dvd-, cd-rom-, computerapparatuur e.d. wordt niet vergoed.

Computergebruik en WiFi

 • Het is niet toegestaan zich toegang te verschaffen tot gegevens van anderen of in te breken in computersystemen van of via het computersysteem c.q. (Wifi)netwerk van de Bibliotheek. Ook is het niet toegestaan handelingen te verrichten die het goed functioneren van het bibliotheeknetwerk of onderdelen daarvan hinderen, dan wel het netwerk schaden
 • Via het Wifi-netwerk van de Bibliotheek kan gratis draadloos verbinding worden gemaakt met het internet. Door in te loggen op het Wifi- netwerk van de Bibliotheek, ga je akkoord met de volgende Wifi-gebruiksvoorwaarden:
  a. De Bibliotheek is niet verantwoordelijk voor eventuele uitval van het internet/netwerk, verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
  b. De Bibliotheek is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan hardware of software door het gebruik van het Wifi-netwerk. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn apparatuur.
  c. Het is niet toegestaan om het Wifi-netwerk te gebruiken om spam, virussen en/of illegale software te verspreiden en/of te gebruiken voor zaken en/of activiteiten die op basis van Nederlands recht niet zijn toegestaan.
  d. De Bibliotheek is niet verantwoordelijk voor de informatie die door derden wordt geplaatst op een server of het internet. De inhoud en strekking van de tekst en beeldmateriaal mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn.
  e. Het gebruik van het Wifi-netwerk is gebaseerd op fair use policy. Dit houdt in dat er geen limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen.

Ordebepalingen:

 • Gebruikers dienen zich niet aanstootgevend of hinderlijk te gedragen in of rond het gebouw van de Bibliotheek. Onder hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt o.a. verstaan:
  - het lastig vallen of verstoren van andere gebruikers;
  - het oneigenlijk gebruiken van de in de bibliotheek aanwezige computersystemen (hacken, het bekijken van pornografische en/of racistische internetsites, vernielingen). Daardoor ontstane schade dient te worden vergoed.
 • In die gevallen waarin het reglement niet voorziet, is het bestuur gemachtigd nadere (orde)voorschriften te geven.
 • Bij overtreding van dit reglement kan de lener voor beperkte termijn of voorgoed de toegang tot de bibliotheek, het gebruik van bepaalde faciliteiten en het lenerschap worden ontzegd.

Wensen / klachten / beroep:

 • In geval van klachten treedt de klachtenprocedure in werking. Deze is op schrift gesteld en verkrijgbaar in de bibliotheek en ook te raadplegen via de website.
 • Tegen door de bibliotheek genomen maatregelen/beslissingen kan, uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk bezwaar worden gemaakt.
 • Tegen beslissingen van de directie kan, uiterlijk binnen 28 dagen, staat gedurende 28 dagen, schriftelijk bezwaar worden gemaakt. Het bestuur spant zich ervoor in om binnen 28 dagen op een bezwaar te reageren.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit reglement. Eventuele wijzigingen zullen via de website en in de bibliotheek kenbaar gemaakt worden aan de gebruikers.

 

Het verlengen van de uitleentermijn is mogelijk, tenzij het materiaal voor iemand anders is gereserveerd. Verlengen kan 2 keer. Een verlenging geldt als een uitlening en wordt afgetrokken van het totaal aantal leenstrippen op je abonnement.

In alle vestigingen van de Bibliotheek staat continu de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening – en dus de klant - centraal. Daartoe is o.a. het zgn. managementmodel van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) in de organisatie ingevoerd. Wij betrekken nu reeds onze klanten bij de dienstverlening in de vorm van klanttevredenheidsonderzoeken en andere enquêtes.
Ook klachten van klanten kunnen een positief effect hebben op de kwaliteit van de dienstverlening. Klachten leren ons kijken door de ogen van de klant en kunnen een aanzet zijn tot het wijzigen van beleid met als resultaat meer tevreden klanten.

Zowel voor de klanten als de medewerkers is het van belang dat in alle vestigingen van de Bibliotheek dezelfde procedure wordt gevolgd in het afhandelen van klachten. Dit om verwarring, onduidelijkheid en/of ongelijke behandeling te voorkomen.

Klachten zijn voor ons te verdelen in mondelinge en schriftelijke klachten. Bij klachten die mondeling aan de (uitleen)balie worden geuit, wordt geprobeerd deze direct mondeling af te handelen. Wij vinden het van belang om bij het afhandelen van klachten aan de balie(s) de privacy van de klant te waarborgen. Hat kan daarom noodzakelijk zijn de klacht ‘achter de schermen’ verder af te handelen. Schriftelijk ingediende klachten worden naar gelang de ernst van de klacht telefonisch of schriftelijk binnen een vastgestelde en met de klant gecommuniceerde periode afgehandeld.

Het op correcte wijze afhandelen van klachten van onze klanten heeft als doel dat de klagende klant weer een tevreden klant wordt. Dit wil niet zeggen dat een klant met een klacht per definitie het gelijk aan zijn/haar zijde heeft. Deze klachtenprocedure draagt er hopelijk aan bij dat klachten voor alle partijen open en objectief afgehandeld worden.

Klachtenprocedure  
Klachtenformulier 
Registratie klachten wel/niet geleverde materialen  

 

In alle bibliotheken staan computers waar je op kunt internetten. Voor bibliotheekleden is dit gratis, voor bezoekers meestal tegen betaling (zie tarieven). In alle bibliotheken is gratis draadloos internet (WiFi) beschikbaar. Informeer in je bibliotheek naar de mogelijkheden.

 • Word lid

  Word lid

  Word vandaag nog lid en profiteer meteen van de volgende voordelen:

  • Lenen bij alle bibliotheken in Drenthe, maar ook bij veel andere bibliotheken in Nederland (zie bij Gastlenen).
  • Keus uit duizenden boeken, tijdschriften, luisterboeken, films en muziek-cd's.
  • Gratis e-books downloaden voor je e-reader, tablet, smartphone of computer.
  • Korting op activiteiten als lezingen, voorstellingen en workshops.

  Een abonnement is geldig bij alle bibliotheken in Drenthe, je kunt dus lenen en terugbrengen bij elke vestiging binnen de provincie. Tot 19 jaar is het abonnement gratis, daarna betaal je jaarlijks contributie. Je kunt lid worden in de bibliotheek, je krijgt dan meteen een pasje. Vergeet bij het inschrijven niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

  Online inschrijven

  Je kunt direct online een abonnement nemen op de bibliotheek.

  Gratis abonnement tot 19 jaar

  Tijdens de lockdown kunnen kinderen en jongeren tot 19 jaar zich ook online inschrijven. En tot 19 jaar is dat gratis!

  Lid worden tot 19 jaar (gratis) 

  Abonnement vanaf 19 jaar

  Online een betaald lidmaatschap regelen kan alleen als je akkoord gaat met automatische incasso.

  LET OP: staat er op dit moment 'bibliothekendrenthe.nl' in de adresbalk van je browser, kies dan eerst de bibliotheek waar je lid wil worden.

  Online inschrijven vanaf 19 jaar

  Altijd welkom in de bibliotheek!

  Ook als je geen lid bent, ben je natuurlijk van harte welkom in de bibliotheek! Je kunt bijvoorbeeld de krant* of een tijdschrift lezen, internetten*, even rustig werken of gewoon voor de gezelligheid langskomen. En je kunt in de bibliotheek gebruikmaken van gratis wifi.

  * In enkele kleine vestigingen is deze service niet aanwezig.

 • Abonnementen en tarieven

  Abonnementen en tarieven

  Abonnementen

  Er zijn verschillende abonnementen mogelijk, dus altijd één die bij jouw wensen past. Je kunt in de bibliotheek lid worden, of je kunt je online inschrijven.

   0 t/m 18 jaar: gratis

  • Inclusief abonnement online bibliotheek (e-books en luisterboeken) voor Jeugd & jongeren
  • Onbeperkt lenen
  • Maximaal 10 reserveringen tegelijk

   Basisabonnement: € 49,50* per jaar

   • Inclusief abonnement online bibliotheek (e-books en luisterboeken)
   • 125 leenstrippen per jaar**
   • Maximaal 10 reserveringen tegelijk

    Groot abonnement: € 61,00* per jaar

   • Onbeperkt lenen en reserveren (alleen bij e-books en luisterboeken gelden de reguliere aantallen)***
   • Dubbele uitleentermijn
   • Inclusief abonnement online bibliotheek (e-books en luisterboeken)
   • Inleverattendering per e-mail

    Abonnement online bibliotheek: € 42,00 per jaar

   • Alléén voor gebruik van e-books of luisterboeken uit de online bibliotheek.

    Maandabonnement: € 10,00 per maand

   • 20 leenstrippen per maand

   Voor de bibliotheken Emmen en Hoogeveen gelden afwijkende voorwaarden en/of tarieven.

   Overige tarieven

   Hier vind je o.a. de te-laat-gelden, de kosten voor reserveren buiten Drenthe en voor het maken van printjes.

   Alle tarieven

    

   * Prijs bij betaling met automatische incasso, betaling zonder incasso kost € 2,50 extra. 

   ** Met 1 leenstrip kun je een boek, tijdschrift, dvd, blu-raydisk etc. lenen of verlengen.

   *** De bibliotheek kan een maximum stellen aan het aantal mee te nemen materialen per uitlening, alsmede aan het aantal materialen dat je gelijktijdig op je abonnement hebt staan.

 • Lid worden van de online bibliotheek

  Lid worden van de online bibliotheek

  Als lid van de online bibliotheek heb je direct toegang tot duizenden e-books en luisterboeken. Wil je daarnaast ook papieren boeken lenen en genieten van alle diensten van de bibliotheek bij jou in de buurt? Kies dan voor je lokale bibliotheek.

  Het abonnement voor de online bibliotheek kost € 42,00 per jaar. Je leent daarvoor elke 3 weken 10 e-books en 10 luisterboeken. Er is ook een compact abonnement van € 21,00 voor het eenmalig lenen van 6 e-books en 6 luisterboeken.

   

  Word hier lid van de online bibliotheek

   

 • Lenen en verlengen

  Lenen en verlengen

  Op een basis-, en maandabonnement mag je per keer zoveel boeken, tijdchriften, dvd's, cd's, etc. lenen als je wilt tot het aantal leenstrippen van je abonnement gebruikt is. Niet-gebruikte leenstrippen vervallen aan het einde van de contributieperiode. Voor houders van een groot-abonnement en van een abonnement tot 19 jaar geldt geen maximum in hoeveel je mag lenen.

  Hoelang je iets thuis mag houden verschilt per materiaal, zie bij Uitleentermijn.

  Hoeveel je hebt geleend kun je zien op de uitleenbon. Je kunt dit ook zien op je persoonlijke pagina, nadat je bent ingelogd op de website.

  Een verlenging telt ook als een uitlening en wordt afgetrokken van je aantal leenstrippen. Verlengen kan maximaal twee keer, mits het te verlengen materiaal niet gereserveerd is.


   Persoonlijke pagina

 • Over je lidmaatschap

  Over je lidmaatschap

  Waar kan ik mijn klantnummer vinden?

  Je klantnummer vind je op de bibliotheekpas of factuur.

  Stopt mijn abonnement automatisch?

  Nee, tenzij expliciet anders vermeld, zijn de abonnementen die je afsluit tot wederopzegging. Die worden dus automatisch verlengd.

  Wanneer eindigt mijn abonnement?

  Je vindt de looptijd en de vervaldatum op je factuur of op je persoonlijke pagina onder 'Mijn instellingen' nadat je bent ingelogd. Ook kun je hierover contact opnemen met de bibliotheek. Het abonnement beëindigen kan via een e-mail, telefonisch of bij de klantenservice van de bibliotheek waar je bent ingeschreven.

  Contributieperiode

  Je wordt lid voor de periode van 1 jaar (m.u.v. het maandabonnement). Wanneer je bijvoorbeeld in april lid wordt, loopt het abonnement tot 1 mei van het volgende jaar. Daarna kun je maandelijks opzeggen per e-mail, telefonisch, per brief of in de bibliotheek.

  Andere vragen over je abonnement?

  Kijk dan eens bij Veelgestelde vragen. Je kunt met je vragen natuurlijk ook in de bibliotheek terecht.


  Bekijk de veelgestelde vragen

 • Gastlenen

  Gastlenen

  Als lid van de Drentse bibliotheken kun je in veel gevallen ook lenen bij alle andere openbare bibliotheken in Nederland, het zogenaamde gastlenen. Dit kan bijvoorbeeld in de plaats waar je werkt, winkelt of studeert.

  Snel geregeld

  Gastlenen is snel en makkelijk aan te vragen. Neem de eerste keer dat je naar een gastbibliotheek gaat je bibliotheekpas en een geldig identiteitsbewijs mee. Van de gastbibliotheek krijg je een aparte bibliotheekpas waarmee je meteen kunt lenen. Bij volgende bezoeken is alleen de pas van de gastbibliotheek nodig. Reserveren en verlengen van materialen is ook mogelijk. Gastlenen wordt automatisch verlengd zolang je abonnement in Drenthe aan de voorwaarden voldoet.

  Voorwaarden

  Voorwaarde voor gastlenen is dat je abonnementsvorm hiervoor geschikt is. Voor leden uit Drenthe zijn dat het basis- en groot-abonnement. Sommige bibliotheken kunnen inschrijfgeld vragen of bedrag per uitleen. Informeer hiervoor bij je gastbibliotheek.

  Voor gastlenen geldt het maximumaantal volgens de uitleenvoorwaarden van de gastbibliotheek. Dit aantal komt bovenop het aantal te lenen materialen uit de eigen bibliotheek. Gastlenen geldt alleen voor het lenen van materialen (inclusief reserveren en verlengen), niet voor andere service zoals korting op toegangsprijzen. Het is de bedoeling dat de geleende materialen ook weer bij de gastbibliotheek ingeleverd worden.

  Met het abonnement van de gastbibliotheek kun je geen e-booksaccount aanmaken. Dit kan alleen met het abonnement van je eigen bibliotheek.

  Méér service

  Lenen met één abonnement kon al bij alle bibliotheken in de provincie Drenthe. Dat blijft zo. Gastlenen is een extra service voor klanten die ook eens in een plaats buiten de provincie willen lenen.

   

  Gastlenen in Drenthe

  Uiteraard zijn leden van bibliotheken buiten de provincie welkom om hier te komen lenen. Ga met je pasje en een legitimatie naar de Bibliotheek waar je wilt lenen. Na controle of je abonnement voldoet aan de voorwaarden, krijg je gratis een pasje waarmee je kunt lenen bij alle bibliotheken in Drenthe.

 • Voor scholen

  Voor scholen

  Elke school kan per (combinatiegroep) een groepsabonnement afnemen bij de plaatselijke Bibliotheek. Met dit abonnement kun je per groep (of school) in totaal 400 items per jaar lenen met een uitleentermijn van 6 weken inclusief inleverattendering. Een groepsabonnement wordt voor een jaar afgesloten en kost € 66,-.

  Meer informatie voor scholen

Deel deze pagina